Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Úrazové poistenie

predstavuje dve formy poistného plnenia:

  • v prípade trvalých následkov úrazu vyplatí poisťovňa poistenému také percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia (oceňovacích tabuliek)
  • a v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe dojednanú poistnú sumu

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz