Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

predstavuje pre poisteného nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil nároky poškodeného na náhradu škody na zdraví alebo na živote, poškodením, zničením alebo stratou veci a inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodou na zdraví, na živote alebo na veci, ak poistený za škodu zodpovedá podľa platného zákona či iného právneho predpisu.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz