Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

kryje náklady na:

  • ošetrenie vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok
  • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie
  • náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo prepravu poisteného zo zdravotníckeho zariadenia
  • prepravu poisteného späť na Slovensko
  • prepravu telesných pozostatkov poisteného do vlasti
  • nevyhnutné náklady na akútne ambulantné ošetrenie zubov

Poistné plnenie z poistenia liečebných nákladov je limitované poistnou sumou dojednanou poistnou zmluvou, resp. do výšky limitov uvedených v poistných podmienkach.

Z tohto dôvodu odporúčame porovnať podmienky poisťovní, nakoľko na výber máte zo širokej palety poistných produktov s rôznymi (sub)limitmi krytia, či neobmedzeného krytia liečebných nákladov.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz