Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie dovolenkovej domácnosti

kryje náhradu  škody na hnuteľných veciach vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, ktoré využívajú pri svojom osobnom živote a ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia.

- zahŕňa poistenie technickej asistencie opustenej domácnosti (zásah inštalatéra, sklenára, elektrikára...)
- pokrýva náklady na príjazd technickej služby na miesto havárie a odstránenie jej príčiny
- vzťahuje sa aj na prípad krádeže či poškodenia vodou z vodovodného systému

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz