Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domáceho miláčika

zahŕňa náklady na nutnú a neodkladnú starostlivosť v zahraničí, zaistenie dopravy k veterinárovi a zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným zvieraťom.

Kryje náklady na ambulantné veterinárne ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu a veterinárne ošetrenie počas hospitalizácie ambulantné ošetrenie zubov.. Z poistenia domáceho miláčika má tiež poistený nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil nároky poškodeného na náhradu škody na zdraví alebo na živote, poškodením, zničením alebo stratou veci a inou majetkovou ujmou, ak poistený za škodu zodpovedá podľa platného právneho predpisu.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz