Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie batožiny

Z poistenia batožiny je krytá náhrada škody, ktorá vznikla poistenému poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou poistenej veci. Ide o úhrada obvyklej ceny cestovnej batožiny a vecí osobnej potreby, vrátane elektroniky, športového vybavenia vrátane straty dokladov do výšky poistných súm uvedených v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz